Short Story 2017 Longlist

Anuja Shinge    Anusha Agarwal    Avanish Singh     Happy Kumar  Arpit Agarwal    Dr. Diwakar Pokhriyal   Hema Lokhande    Mahesh Jamb      Manpreet Kaur Mydavolu Venkata Sesha Sathyanarayana   Pragati Gupta   Shivika Aggrawal     Sonali Basu   Nandini Shanbag     Prasad Sarela      Shubhangi Joshi Sunita Singh    Vadiraja M S    Vikas Sharma    Vani Manchanda   Sheetal Panwar    Poornima Krishnan Ranju Dodum Bijoyini Maya     Nirupama Sivaraman         Aditya Dhaigude           Aksshita Gupta     Hansika … Continue reading Short Story 2017 Longlist