Poetry 2017 Shortlist

Aarti Sonar          Aishwarya Shrivastav           Aishwarya Singh            Ahona Das

Abheshek Pandey    Akshaya Pawaskar       Ammu Maria Ashok       Amita Sanghvi

Amika Sethia         Anila Vivek           Anshuman Gaur       Ayushi Rajput

Bandana Kar     Chandrama Deshmukh       Asha Kuthari Chaudhuri      

Anupam Sinha      Debasish Mishra    Deepali Singhvi        

Dr Diwakar Pokhriyal         Divya Garg    Devika Dhond       Gargi Mandal       

Mani Mahesh Garg       Ekta Sharma   Himadri Sharma    Joshua Fernando

Kamalika Ray     Ishita Shreshtha        Ketaki Lolage      Javeria Kausar

K V Raghupathi       Manisha Mahalingam     Kanchan Chatterjee    Khurram Nizami

Khyati Gautam       Tanya        Neelam Saxena Chandra         Madhavi Katre

Nilanjana Sanyal       Neharika Kaicker       Midhun Noble     Minnu Varghese

P Mohan Chandran      Parvathy J       Nupur Chowdhury        R G Kaimal  

Pitambar Naik       Reshma Ramesh        Pragya Joshi       Rebecca Vedavathy

Poorvasha Kar      Salman Sowdagar      Samreen Sandhu     Romila Chitturi

Swatilekha Roy     Sayan Basak       Shloka Shankar         Shruti Kolambikar

Simran Arora         Usha Murali           Smruti Mahankali            Bijoyini Maya

Sudhanshu Chopra              Mydavolu Venkata Sesha Sathyanarayana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Poetry 2017 Shortlist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s